And a Happy New Year from Gandhi, too!เป้าหมายของแม่ คือการให้ลูกค้นหาตัวตน เข้าใจตัวเอง เจอเป้าหมายของชีวิต แ…

And a Happy New Year from Gandhi, too! เป้าหมายของแม่ คือการให้ลูกค้นหาตัวตน เข้าใจตัวเอง เจอเป้าหมายของชีวิต แ…

And a Happy New Year from Gandhi, too! เป้าหมายของแม่ คือการให้ลูกค้นหาตัวตน เข้าใจตัวเอง เจอเป้าหมายของชีวิต และแรงบันดาลใจ โลกมันกว้างกว่าตัวลูก จงก้าวข้ามผ่านทุกข้อจำกัดของลูก เชื่อมั่นและลงมือทำ กล้าหาญและมีเมตตา หาพลังจากธรรมชาติให้เจอ...
Firefly Forest School Theater Project 2022 x MasterClass Studio Production 

เราเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางธรรมชาติและศิลปะ…

Firefly Forest School Theater Project 2022 x MasterClass Studio Production เราเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางธรรมชาติและศิลปะ…

Firefly Forest School Theater Project 2022 x MasterClass Studio Production เราเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางธรรมชาติและศิลปะ เพื่อมองเห็นโลกด้วยความรัก ความเมตตา ความเข้าใจ และเติบโตเป็นมนุษย์ที่มีมิติที่หลากหลาย ยอมรับความแตกต่างทั้งของตัวเองและผู้อื่นได้ จากการมองเห็น...