THE SHOCK 13 คืนวันที่ 3 พ ค 2557 เดอะ ชอค ฝรั่งเล่าเรื่องผีให้ฟัง

THE SHOCK 13 คืนวันที่ 3 พ ค 2557 เดอะ ชอค ฝรั่งเล่าเรื่องผีให้ฟัง

Please watch: “Demo Reel Robin Schroeter 2018” https://www.youtube.com/watch?v=JEDNHsAWfDw –~– ฝั่งเล่าเรือ่งผีในรายการ เดอะ ช็อค FM The Shock 13 Radio เดอะช็อคยอนหลัง ฝรั่งพูดไทยได้ ฝรั่งเล่นหนังไทย ฝรั่งสุดลอ Follow me on Facebook:...