Compassion –   ปีสาจจริงๆ

Compassion – ปีสาจจริงๆ

Please watch: “Demo Reel Robin Schroeter 2018” https://www.youtube.com/watch?v=JEDNHsAWfDw –~– A real demon…. ละครสั้น ปรัเรื่ชญา ส้ม ส้ม เป็นเรื่องของใครคนหนึ่งที่กำลังจะฆ่าตัวตาย แต่กลับมีใครอีกคนหนึ่งมาชวนกินช้ม พร้อมสบถ ปรัชญา ส้ม ส้ม...
A Look Into Compassion – Performance Promo

A Look Into Compassion – Performance Promo

Please watch: “Demo Reel Robin Schroeter 2018” https://www.youtube.com/watch?v=JEDNHsAWfDw –~– Idea by Stephen Thomas Camera: Chanida Punyaneramitdee Editing: Stephen Thomas Acted by: Punika Rangchaya ปุณิกา หรั่งฉายา Lapin Laosoonthara ลาภิน...
Perfect Day Teaser – Version 2

Perfect Day Teaser – Version 2

Please watch: “Demo Reel Robin Schroeter 2018” https://www.youtube.com/watch?v=JEDNHsAWfDw –~– Directed by Robin Schroeter Camera Wichaya Artamat Edited by Kwin Bhichitkul Compassion “Perfect Day Teaser” Compassion –...
Compassion  – Carry On

Compassion – Carry On

Please watch: “Demo Reel Robin Schroeter 2018” https://www.youtube.com/watch?v=JEDNHsAWfDw –~– Directed by Robin Schroeter Camera Wichaya Artamat Edited by Stephen Thomas Compassion “Perfect Day Teaser” Compassion –...
Compassion  – Perfect Day Teaser

Compassion – Perfect Day Teaser

Please watch: “Demo Reel Robin Schroeter 2018” https://www.youtube.com/watch?v=JEDNHsAWfDw –~– Directed by Robin Schroeter Camera Wichaya Artamat Edited by Stephen Thomas Compassion “Perfect Day Teaser” Compassion –...